VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) jsou nedílnou součástí nabídky a/nebo kupní smlouvy a/nebo smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi LASCAM systems s.r.o., se sídlem K Bílému vrchu 3172/22, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 042 24 302, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 244384 (dále jen „Společnost“) a zákazníkem (dále jen „Zákazník“; Společnost a Zákazník dále společně jako „Smluvní strany“).
1.2. VOP tvoří nedílnou součást každé uzavřené Smlouvy. VOP jsou dostupné na www.lascam.cz nebo www.spyretechnology.com. Smluvní strany mohou jednotlivá ustanovení těchto VOP změnit nebo vyloučit, avšak pouze přímým písemným ujednáním v samotné Smlouvě. Písemnou formou se pro účely VOP rozumí též běžná elektronická pošta. Vyžádá-li si to adresát, bude sdělení zaslané elektronickou poštou zasláno odesílatelem i v listinné podobě opatřené podpisem oprávněné osoby, a v tom případě se sdělení považuje za doručené až doručením v této podepsané listinné podobě.
1.3. Právní vztahy neupravené ve Smlouvě, jednotlivých objednávkách ani v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „ObčZ”).
1.4. Obchodní podmínky Zákazníka jsou pro smluvní vztahy založené Smlouvou neúčinné a neaplikované, ledaže si smluvní strany výslovně neujednají ve Smlouvě či nabídce jinak.

2. Vznik smlouvy

2.1. Podle rozsahu a formy jednotlivých obchodů dochází k uzavírání následujících typů smluv:

a) smlouvy uzavřené na základě telefonické objednávky;
b) smlouvy uzavřené na základě potvrzené písemné objednávky; a
c) písemných smluv.

2.2. Smlouva uzavřená na základě telefonické objednávky
Zboží nepřevyšující hodnotu 20.000 Kč může být Zákazníkem objednáno i telefonicky bez zaslání písemné objednávky Společnosti. V takovém případě je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy je Zákazníkovi na základě telefonické objednávky doručena Společností vystavená faktura.
2.3. Smlouva uzavřená na základě potvrzené písemné objednávky
Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy je Zákazníkovi doručeno písemné potvrzení písemné objednávky ze strany Společnosti. Jestliže Společnost činí písemnou nabídku Zákazníkovi, je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy je Společnosti doručeno písemné přijetí nabídky Zákazníkem. Pokud Společnost v nabídce stanovila lhůtu pro její přijetí, Smlouva je považována za uzavřenou, zašle-li Zákazník Společnosti písemné přijetí nabídky v této lhůtě̌, přičemž toto přijetí je Společnosti doručeno nejpozději do jednoho týdne po uplynutí uvedené lhůty.
2.4. Písemná smlouva
V případě vybraných obchodů dochází k uzavření standardní písemné smlouvy. Písemná smlouva je uzavírána jen v případech, kdy se na tom Smluvní strany dohodnou.
Lze uzavřít rovněž rámcovou smlouvu, která upravuje vzájemná práva a povinnosti Stran při opakovaných dodávkách zboží za jednorázově dohodnutých podmínek. Jednotlivé dodávky jsou uskutečňovány na základě potvrzených objednávek, a to za podmínek stanovených rámcovou smlouvou.
2.5. Je-li podle práva země̌ původu nabízeného nebo dodávaného zboží nebo jeho částí nutné vydání exportního nebo reexportního povolení, je účinnost jakékoliv nabídky, objednávky či smlouvy, jakož i následné provedení dodávky zboží, podmíněna vydáním takového povolení. Do doby vydání uvedeného povolení není Společnost v prodlení s plněním dodávky.

3. Výkresy a podklady

3.1. Údaje o váze, rozměrech, výkonové parametry, ceny uváděné v katalogových a cenových listech poskytovaných Společností Zákazníkovi jsou předběžné a informativní. Závaznosti nabývají, pokud jsou ve Smlouvě výslovně uvedeny.
3.2. Společnost, pokud jí Zákazník požádá, dodá nejpozději na začátku záruční doby (dle článku 11 VOP) informace a výkresy (kromě výrobních) s dostatečnými detaily k tomu, aby Zákazník mohl dodané zařízení uvést do provozu, obsluhovat jej a udržovat.
3.3. Vlastníkem a nositelem veškerých nehmotných práv, vztahujících se k výkresům, technickým podkladům, software a jiným podobným předmětům a materiálům, které byly Společností předány Zákazníkovi před nebo po uzavření Smlouvy, zůstává Společnost (příp. dodavatel Společnosti či jiná třetí osoba), a nakládání s nimi se řídí dle ustanovení odstavce 8.3 VOP.

4. Dodací podmínky

4.1. Pokud není mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, místo a podmínky dodání jsou EXW dle INCOTERMS 2010, vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.
4.2. Skladné – jestliže Zákazník nepřevezme objednané zboží ve sjednaném termínu, vyúčtuje mu Společnost skladné ve výši skutečně vzniklých nákladů za uskladnění za dobu po sjednaném termínu převzetí. Trvá-li uskladnění déle než 20 pracovních dnů, bude Společnost účtovat skladné zálohově po uplynutí každého kalendářního měsíce. Je-li ve Smlouvě sjednána platba předem (záloha) a objednané zboží nemůže být Zákazníkovi odesláno z důvodu neuhrazení této platby, posuzuje se to jako uskladnění z důvodu na straně Zákazníka ve smyslu předchozího textu, včetně důsledků v něm uvedených.

5. Přechod rizika (nebezpečí škody na věci)

Přechod rizika stanoven doložkou EXW dle INCOTERMS 2010, vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, pokud není písemně dohodnuto jinak.

6. Dodací lhůta

6.1. Zboží je Společnost povinna dodat ve lhůtě, která je sjednána v potvrzení objednávky nebo v písemné Smlouvě.
6.2. Je-li dodací lhůta stanovena ve dnech, týdnech či měsících, začíná běžet od té z následujících událostí, která nastane jako poslední:

a) podpis Smlouvy nebo doručení přijetí nabídky Společnosti; nebo
b) potvrzení objednávky Společností; nebo
c) vyřízení všech nutných úředních formalit (např.̌. vývozní licence) a obdržení všech nutných povolení a záruk Společností; nebo
d) obdržení vyjasněné technické specifikace Společností, je-li její dodatečné předání dohodnuto; nebo
e) obdržení dohodnuté platby předem (zálohy) Zákazníkem; nebo
f) obdržení potřebných součástek anebo vzorků Společností, je-li jejich dodání dohodnuto.

6.3. Je-li dodací termín ve Smlouvě stanoven konkrétním datem a Zákazník je v prodlení se splněním sjednané povinnosti uvedené ve Smlouvě nebo VOP, dodací termín se prodlužuje o stejný počet pracovních dnů, jako činí prodlení Zákazníka.
6.4. Pokud nastane jeden z případů dle článku 13 VOP (Vyšší moc), nebo se zpozdí dodávka z důvodů na straně Zákazníka, dodací lhůta se prodlouží úměrným způsobem. Toto platí i v případě, že příčina prodlení nastane po uplynutí ve Smlouvě sjednané dodací lhůty.
6.5. Pokud Společnost nedodrží ve Smlouvě stanovenou (nebo dle ustanovení odstavce 6.3 VOP určenou) dodací lhůtu a plnění nedodá ani do 30 kalendářních dnů od uplynutí sjednané dodací lhůty, určí Zákazník Společnosti přiměřenou náhradní dodací lhůtu, která nesmí být kratší než 60 kalendářních dnů. Pokud tato nová lhůta nebyla Společností z důvodů na její straně dodržena, má Zákazník právo od Smlouvy v té části, která se týká dodávky, s níž je Společnost v prodlení, odstoupit.
6.6. Z důvodu nedodržení dodací lhůty nemá Zákazník žádná jiná práva a nároky, než jaká jsou výslovně uvedena v tomto článku 6 VOP.
6.7. Jestliže je Zákazník v prodlení s převzetím zboží a Společnost má zboží u sebe, zajistí Společnost uskladnění zboží na náklady a riziko Zákazníka. Na žádost Zákazníka musí Společnost na náklady Zákazníka uskladněné zboží pojistit. Společnost je oprávněna zboží zadržovat, dokud jí Zákazník neuhradí náklady, jež jí přitom vznikly. Zákazník je povinen plnit platební podmínky dle Smlouvy jako v případě uskutečněné dodávky.

7. Ceny a platební podmínky

7.1. Není-li výslovně sjednáno jinak, všechny ceny se rozumí bez DPH, balného, skladného, dopravného, instalace, montáže, zaškolení, cel, pojištění a dalších obdobných plateb.
7.2. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, uhradí Zákazník Společnosti cenu následujícím způsobem:

– 60 % ceny do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy, a
– 40 % ceny do 15 kalendářních dnů po převzetí dodávky.

7.3. V případě dodávky zboží v hodnotě do 100.000 Kč, která nevyžaduje instalaci, a zaškolení pracovníků Zákazníka, uhradí Zákazník Společnosti 100 % ceny do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy.
7.4. Jiné platby než za dodávky zboží anebo služeb (skladné, čekací doby apod.) jsou splatné ve lhůtě na nich uvedené, nejméně̌ však 7 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

8. Právo vlastnické a práva duševního vlastnictví

8.1. Společnost zůstává vlastníkem zboží do doby jeho úplného zaplacení dle podmínek příslušné Smlouvy.
8.2. Zákazník musí dodané zboží po dobu trvání vlastnického práva Společnosti na vlastní náklady řádně udržovat a mít ho pojištěné proti ztrátě, odcizení, poškození a zničení v důsledku veškerých možných událostí. Zákazník není oprávněn do okamžiku zaplacení celé ceny převést vlastnické́ právo ke zboží́ na třetí́ osobu či jinak zboží zatížit.
8.3. Nositelem všech práv duševního vlastnictví (jako je právo autorské, právo k patentům, vynálezům, užitným a průmyslovým vzorům, ochranným známkám apod.), vztahujících se jakkoliv k dodávce, zůstává Společnost a/nebo její dodavatelé či jiné třetí osoby. Zákazník je oprávněn užívat předmět dodávky pouze pro vlastní potřebu. Převod jakýchkoliv nehmotných práv musí být sjednán výslovně písemně. Zákazník zejména není oprávněn s předměty chráněnými duševním vlastnictvím (tj. se software, patenty, průmyslovými vzory, předměty a materiály uvedenými v odstavci 3.3 VOP apod.) dále obchodovat, zveřejňovat je, pořizovat jejich kopie, napodobovat je, jakkoliv je upravovat, zasahovat do nich a spojovat je s jinými díly, vynálezy, patenty apod. Výjimku tvoří obsahem a rozsahem nepodstatné zásahy, úpravy a kopie, pořízené Zákazníkem výhradně̌ pro jeho vnitřní potřebu a které jsou nezbytné k řádnému využití dodávky. Zákazník se zavazuje dodržovat veškerá licenční a jiná podobná ujednání, vztahující se k dodávce, která mu Společnost sdělila nebo jako součást dokumentů k dodávce předala.
8.4. Poskytne-li Společnost Zákazníkovi k zajištění dodávky podklady chráněné jakýmkoliv právem duševního vlastnictví, odpovídá za to, že poskytnutím nebo užitím těchto podkladů nebudou porušena práva třetích osob.
8.5. Zákazník se zavazuje v rozsahu své odpovědnosti uvedené v odstavci 8.3. a 8.4 VOP přímo vyrovnat oprávněné nároky třetích stran, a nahradit Společnosti škodu, pokud jí v důsledku porušení nehmotných práv jejích nebo třetích stran vznikne.
8.6. Vznese-li třetí strana vůči Společnosti nárok z titulu porušení nehmotných práv k dodávce a tento nárok je soudem třetí straně̌ přiznán nebo Společností uznán, Společnost na své náklady a dle své volby:

a) zajistí Zákazníkovi licenci, nebo
b) upraví dodávku tak, aby práva třetí strany neporušovala, nebo
c) nahradí dodávku jiným plněním, které neporušuje práva třetích stran.

Nebude-li žádný z uvedených postupů možný nebo je nepřiměřeně nákladný a na Zákazníkovi nelze spravedlivě požadovat, aby tyto náklady nesl, Společnost dodávku vrátí a Společnost vrátí Zákazníkovi cenu dodávky.

8.7. Společnost neodpovídá za porušení nehmotných práv třetích osob k dodávce, je-li:

a) způsobeno z jakéhokoliv důvodu na straně Zákazníka, anebo
b) výsledkem takového užití dodávky, které Společnost nemohla předvídat.

8.8. Jakékoliv jiné nároky Zákazníka z titulu porušení nehmotných práv třetích stran k dodávce, než uvedené v odstavci 8.6 VOP, jsou vyloučeny, ledaže k porušení nehmotných práv třetích stran došlo výhradně zaviněním Společnosti.

9. Zkoušení a přejímka zboží

9.1. Dodávka je před dodáním zkoušena dle předpisů Společnosti. Jiný rozsah zkoušek a způsob úhrady nákladů zkoušek musí být předem dohodnut ve Smlouvě.
9.2. Zákazník je povinen prohlédnout dodávku co nejdříve poté, co na něj přejde nebezpečí škody na ní, a neprodleně písemně oznámit Společnosti zjištěné vady. Odpovídá-li Společnost za vady, odstraní oznámené vady podle své volby buď opravou, je-li vada opravitelná, nebo dodáním náhradního či chybějícího zboží/výkonu, co nejdříve s ohledem na povahu a rozsah vady, a Zákazník je povinen jí toto umožnit.
9.3. Smluvní strany ve Smlouvě dohodnou, zda dodávka bude přezkoušena a uvedena do provozu Společností nebo jinou kvalifikovanou osobou.
9.4. Provedení přejímacích zkoušek vyžaduje zvláštní písemnou dohodu.
9.5. Z důvodů vad dodávky jakéhokoliv druhu nemá kupující žádná jiná práva a nároky kromě těch, co jsou uvedena v tomto článku 9 a článku 11 VOP.

10. Uvedení zboží do provozu

10.1. Je-li součástí dodávky uvedení dodaného zboží do provozu, musí být splněny následující podmínky:

a) Před započetím uvádění do provozu musí být dokončeny všechny montážní a instalační práce provedené dle instrukcí Společnosti, pokud nebyly provedeny přímo Společností. Společnost na žádost Zákazníka potvrdí v předávacím protokolu splnění všech podmínek nutných k započetí uvádění do provozu.
b) Pracovníci Společnosti mají během uvádění do provozu volný přístup k dodaným zařízením alespoň od 6 hod do 18 hod denně̌.
c) Zákazník zajistí v místě uvádění zboží do provozu elektrické napájení v parametrech určených Společností a prostředí vyhovující pro zboží dle specifikace Společnosti, a to zejména míru prašnosti, hluku, vlhkosti a teplotu v místě uvádění do provozu.
d) Pracovníkům Společnosti je bez jakýchkoliv dalších nákladů k dispozici osoba, která je dobře seznámena s prostředím a která může pracovníkům Společnosti asistovat v průběhu uvádění do provozu.

10.2. Společnost má právo účtovat Zákazníkovi všechny čekací doby, které nejsou způsobeny pracovníky Společnosti. Tyto ceny budou účtovány ve výši odpovídající tržním cenám v Praze v době uvádění zboží do provozu.
10.3. Náklady spojené s přípravou prostředí pro uvedení do provozu a se splněním dalších podmínek pro uvedení do provozu nese Zákazník.
10.4. Není-li ve Smlouvě (nebo v nabídce) výslovně sjednáno jinak, cena dodávky nezahrnuje služby Společnosti při přepravě, instalaci a uvádění zboží do provozu. Ceny za tyto služby budou účtovány Společností ve výši odpovídající tržním cenám v Praze v době uvádění zboží do provozu.

11. Záruka za jakost

11.1. Záruční doba činí 12 měsíců od data odevzdání zboží Zákazníkovi. Záruční doba začíná běžet dnem odevzdání zboží́ v místě plnění. Pro vyloučení všech pochybností platí, že se záruka vztahuje pouze na funkčnost zboží.
11.2. Zákazník může uplatnit práva podle tohoto článku jen v případě, že neprodleně po jejich zjištění písemně oznámí všechny takto zjištěné závady Společnosti a poskytne jí příležitost předmětné zboží prohlédnout a tyto vady odstranit.
11.3. Odpovědnost Společnosti za vady nevzniká, jestliže tyto byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na dodávce vnějšími událostmi a nezpůsobila je Společnost nebo osoby, s jejichž pomocí realizovala dodávku. Záruka se ve smyslu předchozí věty nevztahuje zejména na poškození způsobené:

a) neodborným zásahem,
b) nesprávným skladováním,
c) nesprávným vnějším zapojením,
d) účinky elektrických veličin nepřípustné velikosti,
e) neodbornou montáží či chybným seřízením, či
f) nesprávnou obsluhou.

11.4. Ze záruky jsou dále vyňaty všechny další vady vzniklé z příčin, za které nemůže Společnost odpovídat; jedná se zejména o vady, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím špatného materiálu, chybnou konstrukcí, neúplným zpracováním (tj. vady vzniklé přirozeným opotřebením, chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy, stavebními a montážními pracemi neprovedenými Společností apod.).
11.5. Záruční doba se rovněž nevztahuje spotřební náhradní díly a materiál, mezi které se řadí zejména, nikoliv však výlučně, optická vlákna, externí optiku laseru, čočky, krycí skla, trysky, filtry, kolimátory, hadice, „o“ kroužky, těsnění, izolace a jiné.
11.6. Zákazník není oprávněn uplatnit práva z vad, pokud neučinil bezodkladně po zjištění vady opatření nutná k zamezení zhoršení vady nebo vzniku dalších vad či škod anebo pokud neumožnil Společnosti odstranění vady.
11.7. Při bezplatné opravě nebo výměně příslušenství či náhradních dílů daného zařízení během záruční doby nese kupující náklady na dopravu daného dílu či příslušenství do Společnosti.
11.8. Pokud se prokáže, že je porucha či poškození způsobeno vadnou kvalitou dílů či náhradního příslušenství, oprava nebo výměna je v průběhu trvání záruční doby bezplatná a Společnost je povinna uhradit vzniklé náklady na přepravu.
11.9. Pokud však porucha či poškození není způsobeno vadnou kvalitou dílů a náhradního příslušenství, kupující hradí všechny vzniklé náklady na opravu a náklady na přepravu.
11.10. Pokud závadu nelze opravit prostřednictvím vzdálené podpory, Zákazník je povinen zajistit přepravu vadného zboží/náhradního dílu na vlastní náklady zpět Společnosti. Pokud není přeprava zboží z objektivních důvodů možná, Společnost vyšle na místo opravy vlastní servisní tým. Zákazník pak umožní servisnímu personálu společnosti snadný přístup k vadnému produktu a umožní společnosti udržet náklady na opravu zboží na minimu. V případě opravy zařízení, jeho příslušenství či výměně náhradního dílů pracovníkem Společnosti v místě instalace zařízení či místě dodání, je servisní zásah je zpoplatněn dle obvyklého ceníku servisních prací, pokud se prokáže, že se jedná o vadu či poškození, na které se nevztahuje záruka.
11.11. Reakční doba pro Společnost je během pracovních dnů stanovena do čtyřiceti osmi (48) hodin od nahlášení závady a předání nezbytných prvotních servisních dat. Byla-li závada nahlášena během dnů pracovního klidu a státních svátků, reakční doba začíná běžet od následujícího pracovního dne, a to s přihlédnutím k obvyklému začátku pracovní doby.
11.12. Z důvodů vad jakosti dodávky (včetně vad materiálu, konstrukce, stavebních a/nebo montážních prací provedených Společností) nemá Zákazník žádná jiná práva a nároky kromě práv uvedených v tomto článku 11 VOP.

12. Náhrada škody a smluvní pokuta

12.1. V případě, že se Zákazník ocitne v prodlení s uhrazením ceny dodávky je povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Společnost je dále v tomto případě oprávněna zadržet nebo přerušit dodávku zboží a/nebo služeb, a to až do doby úhrady předmětné dodávky.
12.2. Zaplacením smluvní pokuty Zákazníkem není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody.
12.3. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné odůvodněné výzvy příslušné Smluvní straně. Pro tento případ se doručení běžnou elektronickou poštou nepovažuje za písemné doručení.
12.4. Společnost neodpovídá Zákazníkovi za porušení svých povinností, jestliže bylo způsobeno prodlením nebo jiným porušením povinností jejich dodavatelů.
12.5. Zákazník nemá nárok na náhradu škody, která nevznikla na samotném předmětu dodávky, ani na náhradu škody vzniklé v důsledku výpadku výroby, a to zejména ušlého zisku apod. Tato omezení neplatí v případě, že Společnost vznik škody zcela zavinila, anebo by toto bylo v rozporu s kogentními ustanoveními ObčZ.

13. Vyšší moc

13.1. Smluvní strany nenesou odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění jedné ze svých povinností, pokud nesplnění je důsledkem takových okolností jako záplava, požár, zemětřesení a jiné přírodní události, dále epidemie, pandemie, válka nebo válečná jednání a dalších obdobných skutečností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky překonala, dále, že by v době vzniku své smluvní povinnosti (tj. v době uzavření příslušné Smlouvy) vznik výše zmíněné překážky mohla předvídat, jestliže tato skutečnost vznikla nezávisle na vůli této Smluvní strany, nevznikla z osobních poměrů Smluvní strany ani v době, kdy byla již Smluvní strana s plněním svých povinností v prodlení a nejedná se rovněž o skutečnost, kterou byla Smluvní strana povinna podle Smlouvy překonat (případ vyšší moci).
13.2. Smluvní strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z důvodu nastání případu vyšší moci, musí o tom neprodleně písemně informovat druhou Smluvní stranu, nejpozději 7 kalendářních dnů poté co nastaly výše uvedené skutečností, a stejně tak musí druhou Smluvní stranu písemně informovat do 7 kalendářních dnů od odpadnutí případu vyšší moci.
13.3. Pokud překážka v důsledku vyšší moci působí po dobu nepřesahující dobu 3 kalendářních měsíců, jsou Smluvní strany povinny splnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, přičemž termíny plnění se posouvají o dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci po dobu platnosti Smlouvy déle než 3 kalendářní měsíce, má každá ze Smluvních stran právo od dané Smlouvy odstoupit. V případech existence případu vyšší moci se neuplatní ustanovení § 2006 až 2008 ObčZ.
13.4. Za okolnost vyšší moci se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná Smluvní strana již byla v prodlení s plněním svých závazků nebo okolnosti, které vznikly z jejích hospodářských poměrů.

14. Odstoupení od smlouvy

14.1. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit jen v případech stanovených Smlouvou, VOP a v následujících případech:

a) Společnost je déle než 90 kalendářních dnů v prodlení s odevzdáním zboží nebo s uvedením zboží do provozu či zaškolením personálu Zákazníka s podmínkou, že k splnění uvedených závazků nedošlo ani po upozornění Společnosti a po stanovení dodatečné přiměřené lhůty, která nesmí být kratší než 60 kalendářních dnů.
b) Společnost ve lhůtě 60 kalendářních dnů od uplynutí dohodnutého termínu neodstraní vady zboží, které jej činí nepoužitelným k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, s podmínkou, že k odstranění závadného stavu nedošlo ani po upozornění Společnosti a po stanovení dodatečné přiměřené lhůty, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů.
c) Společnost opakovaně poruší další ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP. Opakovaným porušením se rozumí stav, kdy dojde k porušení Smlouvy nebo VOP s tím, že k porušení Smlouvy nebo VOP Společností již v minulosti došlo a na tento závadný stav byla Společnost upozorněna a k odstranění závadného stavu nedojde ani v rámci dodatečné přiměřené lhůty stanovené Zákazníkem, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů.

14.2. Vedle zákonem stanovených důvodů pro odstoupení od Smlouvy, může Společnost odstoupit od uzavřené Smlouvy též v případech stanovených Smlouvou, VOP a následujících případech:

a) Zákazník je v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků dle Smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, přičemž se Smluvní strany výslovně dohodly vyloučit použití § 2133 ObčZ.
b) Zákazník se ocitne v úpadku, platební neschopnosti, anebo by se Společnost mohla domnívat, že takovýto případ může bezprostředně nastat, zejména v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení obdobného dle právního řádu Zákazníka.
c) Zákazník poruší ustanovení odstavce 8.2 VOP tím, že převede zboží na třetí osobu před úplným zaplacením ceny zboží.
d) Zákazník opakovaně poruší další ustanovení Smlouvy nebo VOP. Opakovaným porušením se rozumí stav, kdy dojde k porušení Smlouvy s tím, že k porušení Smlouvy nebo VOP již v minulosti došlo a na tento závadný stav byl Zákazník upozorněn.
e) Zákazník neumožní Společnosti instalaci zboží do 30 kalendářních dnů od okamžiku jeho dodání Zákazníkovi.
f) Zákazník je v prodlení s plněním povinnosti dle Smlouvy nebo VOP a k odstranění prodlení nedojde ani v rámci dodatečné přiměřené lhůty stanovené Společností.

14.3. Odstoupit od Smlouvy lze toliko formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla příslušné Smluvní strany. Pokud písemné odstoupení nebude příslušné Smluvní straně skutečně doručeno ani po uplynutí 10 kalendářních dnů od jeho odeslání, je považováno za řádně doručené uplynutím desátého kalendářního dne od jeho odeslání. V případě odstoupení si Smluvní strany vrátí do 30 kalendářních dnů doposud poskytnutá plnění, přičemž se přihlédne k případnému opotřebení zboží dle Smlouvy a době jeho užívání a o tuto hodnotu bude snížena částka, kterou bude Společnost povinna vracet Zákazníkovi. Smluvní strany si nebudou vracet případné přijaté smluvní pokuty či náhrady škody. Zákazník je poté povinen do 30 kalendářních dnů od účinnosti odstoupení vydat přijaté plnění; bylo-li již přijato, musí umožnit Společnosti vstup do prostor, v nichž je zboží umístěno, umožnit jí nakládat se zbožím, poskytnout jí součinnost včetně zajištění podmínek pro demontáž a odvoz zboží, včetně dopravy do sídla Společnosti či jiného místa určeného Společnosti, to vše na náklady té Smluvní strany, která odstoupení od smlouvy zavinila.

15. Mlčenlivost

15.1. Zákazník souhlasí s tím, že všechny informace, ke kterým bude mít přístup, případně informace a skutečnosti, které mu budou sděleny písemně, elektronicky či ústně Společností nebo jejími zaměstnanci, členy statutárních orgánů, zmocněnci nebo externími poradci (dále jen „Zástupci“) v souvislosti se Smlouvou v průběhu jednání o jejím uzavření a po jejím uzavření, jsou považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). Zákazník také souhlasí, že za Důvěrné informace jsou považovány i veškeré informace a jakékoliv údaje obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností Společnosti, které nejsou veřejně dostupné. Zejména se jedná o informace týkající se výrobních či jiných postupů, analýz a memorand, obchodních metod, strategických plánů a záměrů, know-how, autorských práv, počítačového softwaru, obsahu databází, veškeré údaje v softwarových aplikacích, účetních a daňových skutečností Společnosti. Důvěrnými informacemi se rovněž rozumí i takové informace, které Společnost za důvěrné označí
15.2. Zákazník se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích. Zákazník bere zároveň na vědomí, že některé z Důvěrných informací jsou současně předmětem obchodního tajemství chráněným dle příslušných ustanovení ObčZ, a dále, že toto ujednání nevylučuje ochranu skutečností chráněných podle ObčZ.
15.3. Zákazník je oprávněn sdělit Důvěrné informace třetí osobě mimo své zaměstnance pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti. Zákazník je však povinen zavázat tyto osoby k mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu, jako je vázán sám. Zákazník odpovídá za porušení povinností těchto třetích osob ve stejném rozsahu, jako by je porušil sám.
15.4. Důvěrnými informacemi nejsou:

a) informace, které byly v době, kdy byly Zákazníkovi a/nebo jeho Zástupcům poskytnuty či zpřístupněny, veřejně známé a volně dostupné;
b) informace, které se stanou veřejně známými a volně dostupnými poté, co byly Zákazníkovi poskytnuty či zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků Zákazníka;
c) informace, které byly Zákazníkovi a/nebo jeho Zástupcům prokazatelně známé před jejich poskytnutím, či zpřístupněním;
d) informace, o nichž Společnost písemně prohlásila, že nejsou od daného okamžiku Důvěrnými informacemi; a
e) informace, jejichž zveřejnění se požaduje na základě obecně závazných právních předpisů nebo rozhodnutí vydaného příslušným orgánem veřejné moci, avšak za předpokladu, že Zákazník o tomto neprodleně písemně uvědomí Společnost.

15.5. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku VOP trvá i po ukončení Smlouvy.
15.6. Za každé porušení kterékoliv z povinností stanovených v tomto článku se Zákazník zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Smlouva a veškeré s ní související právní vztahy se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží. Všechny spory vzniklé ze Smlouvy, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodnuty příslušným obecným soudem České republiky.
16.2. Zákazník není oprávněn k postoupení jakékoliv své pohledávky ze Smlouvy, a to ani zčásti, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
16.3. Pokud se některé ustanovení Smlouvy nebo VOP stane neplatným, zdánlivým, nezákonným či nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo VOP. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, zdánlivé, nezákonné či nevymáhatelné ustanovení ustanovením platným, zákonným a vymahatelným, které nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru Smluvních stran.

V Praze dne 9. 9. 2020
Za LASCAM systems s.r.o.
Karol Flimel
jednatel